Miljöanpassning på Strand Hotel

Miljöanpassning

Vi arbetar för en hållbar utveckling.

Vi inom Strand Hotel i Visby AB arbetar aktivt och konsekvent för att minska miljöbelastningen i strävan efter en mer hållbar utveckling. Vår ambition är att vara det självklara valet för gäster och samarbetspartners som aktivt vill göra mer medvetna val.

För att säkerställa att vårt arbete alltid drivs framåt och att vi fortlöpande utvecklar våra tjänster/produkter så att de står i samklang med samhällets olika miljömål och följer gällande miljölagstiftning är Best Western Strand Hotel och Best Western Solhem Hotel miljöcertifierade i Svanen sedan 2010.

Vårt miljöarbete innebär bla att vi vill:

– Höja medvetenheten kring miljöfrågor hos våra anställda och våra gäster
– Bidra till en bättre miljö genom att förebygga föroreningar i luft, mark och vatten
– Se miljöförbättrande åtgärder som investeringar
– Ständigt sträva efter att förbättra vårt nyttjande av hotellets resurser
– Ställa krav på våra leverantörer

Som Svanenmärkt hotell-, restaurang-, konferensverksamhet har vi tagit ett helhetsgrepp om vårt miljöarbete för att klara Svanens stadigt ökande och stränga krav. Med hjälp av Svanen arbetar företaget aktivt mot de 17 globala hållbarhetsmålen som vi ska nå till år 2030. Mål nummer 12 – Hållbar produktion och konsumtion, är naturligtvis det mål som arbetet har tydligast effekt på.

Läs mer om Svanens arbete och vad det innebär att vara Svanenmärkt på Svanen.se.

För att bli Svanenmärkt måste verksamheten bland annat klara ett antal krav och gränsvärden inom kategorierna Energiförbrukning, Kemikaliehantering,
Avfallshantering mfl. Energiförbrukning är ett område där vi har både krav och gränsvärden att förhålla oss till, och ett av de områden som ger upphov till störst miljöpåverkan från våra verksamheter. Vi jobbar med el/vatten/värme och bränsleförbrukning på flera sätt och självklart är vår el 100% förnybar el från svenska Vattenfall.

Energibesparande åtgärder (aktuellt urval)

– Vi strävar efter att nyttja ledlampor i hela hotellverksamheten.
– Energikrävande utrustning tex. Ventilation, bastuaggregat och även belysning utrustas med timer och/eller närvarosensorer.
– Vi har installerat en solcellsanläggning tillsammans med Gotländska Elians. Med 116 paneler (31.9kW) på Solhem Hotel’s tak bidrar vi till vår egen el med     minst 32 000 kWh om året.
– Vid investeringar och ombyggnader ser vi alltid till att energibesparingar görs och att energivärden i våra fastigheter förbättras i samband med dessa.
– Vattenförbrukning hålls på så låga nivåer som möjligt med flödeskontroller för att minska förbrukning i kranar och information för att öka medvetenhet     hos både personal och gäster när vattenbesparingar måste göras.
– Våra bilar går på fossilfritt bränsle; HVO. Läs mer om bränslet på energifabriken.se
– Vi har deltagit i projekt kring utbyggnad av ladd stolpar till Elbilar tillsammans med Elbilslandet och fått stöd för ytterligare laddplatser via Klimatklivet.

Vi städar med enbart miljömärkta städkemikalier
Vi väljer alltid miljögodkända rengöringsmedel och har uteslutit bla fönsterputs.
Vi använder enbart miljötrasor.

Vi vårdar vår inredning
I största möjliga mån vårdar vi allt material som tex textil och trä för att minimera slitage och inköp. Vi renoverar möbler och inredning i den utsträckning det är möjligt. Vi väljer hellre hög kvalitet som håller i längden och som kan renoveras istället för att ersättas.

Vi källsorterar vårt avfall
Matavfallet transporteras först till Roma avfallsanläggning där det förbehandlas. Därefter sker återvinning av energi och näring ur matavfallet genom rötning i en anläggning på Gotland.

Sedan våren 2012 levereras matavfallet till biologisk behandling genom rötning i stället för kompostering. Vid rötningen blir matavfallet till biogas som används som fordonsgas. Den näringsrika biogödseln från behandlingen används på jordbruksmark. Förbehandling och rötning av matavfallet sker sedan våren 2016 på Gotland.

Insamlat brännbart avfall krossas till ett avfallsbränsle som levereras till Cementa i Slite. Soporna ersätter då en del av det kol som används som bränsle vid cementtillverkningen. Beredningen av bränslet sker vid Ragn-Sells avfallsanläggning i Roma. Blandat brännbart hushållsavfall transporteras som tidigare till förbränning med energiutvinning på fastlandet och blir till fjärrvärme.

Vi källsorterar utöver matrester och brännbart i ytterligare fraktioner
Papper, tidningar, kartong, wellpapp, hårdplast, mjukplast, metall, ofärgat glas, färgat glas, batterier, glödlampor mm.

I våra restauranger
Använder vi enbart svenskt kött.
Vi ökar ständigt andelen KRAV/MSC-märkt och ekologiska produkter och satsar mycket på lokala råvaror.
Vi använder nästan uteslutande stearinljus istället för paraffin.
Genom en egen vattenanläggning, där vi tillsätter kolsyra på plats, har vi minskat transporter av vatten.
Vi anpassar våra leveranser för att få så många samlade leveranser som möjligt.
Vi använder komposterbara sugrör, för att utesluta plast i den mån vi kan.
Vi använder komposterbart engångsmaterial.

Miljöanpassade inköp
Vi ställer krav på leverantörer (i avtal) att ta ansvar inom miljö och kvalitet etc.
Vi samköper mellan hotellen
Vi använder inte engångsartiklar

Miljöanpassade utskrifter
Vi försöker att hålla utskrifter till ett minimum.

Miljöinformation till anställda och gäster

Samtliga anställda inom företaget får information om företagets miljöarbete
Miljöarbete är en återkommande punkt på våra mötesagendor för att diskutera vad
vi kan göra bättre och för att påminna varandra.